Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Gemeten jaargemiddelde fijn stof (PM2,5)

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM2,5), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2005-2015. De rode lijn is de landelijk geldende grenswaarde voor fijn stof (PM2,5). De grenswaarde is 25 µg/m3.

Terug