Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Berekende waarden

Trend jaargemiddelde stikstofdioxide (NO₂) op de Energieweg

In de grafiek is de berekende concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), langs de Energieweg weergeven. De waarden van 2015 en 2020 zijn in 2010 berekende waarden ofwel prognoses. De overige waarden zijn steeds berekend terugblikkend op het betreffende jaar. De rode lijn is de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide. Deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3.

Terug