Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Trendgrafiek jaargemiddelde fijn stof (PM10) Energieweg

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM10), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2005-2013. De gebruikte grenswaarde voor fijn stof (PM10) is 32,5 ug/m3. Deze grenswaarde ligt lager dan de wettelijk vastgelegde grenswaarde van 40 µg/m³.

Terug