Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Trendgrafiek jaargemiddelde fijn stof (PM2,5) Energieweg

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM 2,5), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2013. De gebruikte grenswaarde is 25 ug/m3. Deze komt overeen met de wettelijk vastgestelde grenswaarde. Lokaal en landelijk is er discussie geweest deze grenswaarde te verlagen naar 20 ug/m3 jaargemiddeld, maar hierover zijn nog geen besluiten genomen.

Terug