Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
De Stand Van Zaken

De Stand Van Zaken

December 2015

Jaarlijks wordt het Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders geinformeerd over de voortgang van de motie West Wil Groene Buffer van 2012. Met deze motie heeft de gemeenteraad de bewoners van West toegezegd om metingen naar geluid en lucht te verrichten en het verkeer bij de Energieweg en de Neerbosscheweg te monitoren. Daarnaast is een miljoen euro gereserveerd voor eventuele maatregelen in Nijmegen-West, mochten normen en afgesproken waarden worden overschreden.

De gegevens op deze site worden regelmatig geactualiseerd. Deze informatiebrief is aanleiding om, als een Stand Van Zaken, een korte interpretatie van de meest actuele gegevens te geven.

Verkeerstellingen

Via meerdere systemen wordt informatie ingewonnen over het verkeer (GSM, Bluetooth, GPS-systemen, detectie bij verkeerslichten) Met behulp van deze big data hebben we een beeld van de hoeveelheid passerende motorvoertuigen over de Energieweg.

Terwijl het verkeer op de Energieweg in het eerste jaar 2014 nog sterk toenam (10 tot 15% ter hoogte van het Gaziantepplein en 38 % ter hoogte van het Industrieplein), lijkt deze toename niet door te zetten. In 2015 zien we een stabiel beeld voor de verkeersafwikkeling in Nijmegen-West en De Oversteek. Ten opzichte van de vorige rapportage is er weinig veranderd Op de Energieweg constateren we een lichte toename van het verkeer, slechts 2%. Dit komt overeen met de verwachte ontwikkeling in de mobiliteit.

 Geluidmetingen

De gemeente en de bewoners hebben afgesproken dat er maatregelen worden getroffen als de geluidsbelasting met meer dan 1,5 dB stijgt ten opzichte van de situatie in 2007. Metingen moeten samen met de verkeerstellingen over een heel jaar een reëel beeld geven van de geluidbelasting in dat jaar. Zodoende is er een beeld van de geluidbelasting in 2007, 2013 en 2014. Eind april 2016 zijn de cijfers over 2015 te verwachten.

 In overleg met de actiegroep West Wil Groene Buffer zijn er zeven meetlocaties gekozen om het geluid van de Neerbosscheweg en de Energieweg te monitoren. De geluidsbelasting blijft bij zes meetpunten onder het niveau van 2007. Bij het meetpunt ter hoogte van Energieweg 19 neemt de geluidsbelasting met meer dan 1,5 dB toe ten opzichte van het niveau van 2007. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan de verminderde geluidsreductie van het asfalt.

 De meetresultaten worden tevens gebruikt om de verkeersmodellen te ijken. Met deze geijkte verkeersmodellen is de geluidsbelasting op alle rekenpunten uit het model van 2007, het referentiemodel, berekend.  Het algemene beeld is dat de geluidsbelasting van zowel de Energieweg als de Neerbosscheweg is afgenomen. Op enkele punten is er sprake van een toename van minder dan 1,5 dB en bij een nog kleiner aantal woningen is er een toename van meer dan 1,5 dB. De komende jaren moet blijken of de toenames structureel van aard zijn en of de geluidbelasting weer stijgt tot het niveau van 2007  In dat geval wordt gekeken welke extra geluid reducerende maatregelen mogelijk zijn.

Metingen stikstofdioxide en fijn stof

In overleg met bewoners waren per 1 januari 2013 enkele meetpunten voor NO2 in de buurt van de Energieweg en de Neerbosscheweg toegevoegd, ten koste van enkele bestaande meetpunten in de rest van Nijmegen. Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof is ongewijzigd, maar dit stopt per 1 juli 2016 vanwege bezuinigingen. Ter vervanging wordt er gewerkt aan nieuwe vormen van meten van fijn stof en/of roet.

Gemeten waarden van fijn stof (PM10) laten de laatste jaren een stabilisatie zien op een relatief laag niveau (rond 20 ug/m3 jaargemiddeld voor PM10). De resultaten van 2014, dus na opening van de Oversteek, laten geen afwijkend beeld zien. Er is geen duidelijke invloed van verkeer over de Oversteek te zien.

Gemeten waarden van stikstofdioxide (NO2) laten in 2014 een verdere lichte daling of stabilisatie zien. Ook de voorlopige resultaten van 2015 laten dit zien. Alleen het meetpunt aan de Energieweg 40 laat in 2014 een lichte stijging zien. Dit is het gevolg van een combinatie van verkeerstoename en deels van hogere achtergrondconcentratie en meetonnauwkeurigheid. Deze stijging wordt in 2015 vooralsnog niet doorgezet.

Voor NO2 is er nu ook nog geen duidelijke invloed van verkeer over de Oversteek te zien. Daarvoor moet een langere meetreeks voorhanden zijn. Iedere periode van vier weken worden de meetresultaten van de NO2-metingen aangevuld in het diagram "Gemeten periodegemiddelde concentraties NO2" op www.westenweurt.nl. Met de nieuwe vormen van meten waarmee nu getest wordt, is het ook mogelijk om momentane waardes weer te geven en over kortere tijdsduur, bij voorbeeld per uur, inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. De huidige NO2-meetmethode geeft alleen gemiddelde waardes per vier weken.

Sluiten Lees artikel