Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Meetnet Fijnstof

HET MEETNET FIJN STOF VOOR WEST EN WEURT IS IN 2019 IN OMBOUW!  DE ONDERSTAAND GETOONDE DIAGRAMMEN ZIJN MOGELIJK NIET VOLLEDIG OF NIET CORRECT!

Het meetnet fijn stof voor West en Weurt, bestaande uit zeven meetpunten, is een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu

Het LML heeft twee meetstations in Nijmegen: een zogenaamd 'stadsachtergrondstation' op De Ruyterstraat en een 'straatstation' op de Graafseweg. Het 'stadsachtergrondstation' meet de luchtkwaliteit in een omgeving waar veel mensen wonen, maar weinig vervuilingsbronnen (verkeer, industrie e.a.) zijn. Het 'straatstation' meet de luchtkwaliteit in een omgeving waar veel vervuilingsbronnen zijn. Bij het straatstation op de Graafseweg betreft dit met name verkeer. De meetstations van het LML geven onvoldoende  informatie over de luchtkwaliteit in West en Weurt. Het aanvullende meetnet voorziet in deze informatie.

Meetpunten
De zeven meetpunten in het meetnet fijn stof, aangegeven in onderstaande kaart, zijn:

  • Graafseweg (gecombineerd met LML-locatie Graafseweg)
  • De Ruyterstraat (gecombineerd met LML-locatie De Ruyterstraat)
  • Winselingseweg
  • Weurt (Dorpshuis)
  • Beuningen (buitengebied Nederheidseweg)
  • Energieweg
  • Kerkstraat

 
Vervanging meetnet fijn stof
Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof zal vanwege bezuinigingen worden opgeheven. Daarom wordt er gewerkt aan een alternatief meetnet. Hierbij wordt er zowel gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe technieken toe te passen als naar de mogelijkheid om andere stoffen, zoals roet, te meten. In het LML wordt roet reeds gemeten. U kunt de resultaten van de roetmetingen in Nijmegen bekijken door op deze pagina een van de meetstations in Nijmegen aan te klikken.

Actuele meetresultaten fijn stof
In onderstaande grafieken worden de actuele meetresultaten van fijn stof (PM10 en PM2,5) weergeven. De gepresenteerde gegevens zijn niet gevalideerde, automatische gegenereerde, meetgegevens. Dit betekent dat de meetgegevens nog een kwaliteitscontrole moeten ondergaan. Bij deze controle kan op grond van technische overwegingen worden besloten dat bepaalde meetgegevens onjuist zijn en aldus komen te vervallen. Hiertoe wordt bijvoorbeeld besloten als er sprake is van een storing in een meetapparaat. Als de meetgegevens de kwaliteitscontrole hebben doorstaan, worden zij definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde meetgegevens, ofwel de gevalideerde cijfers, worden gebruikt voor de uiteindelijke beoordeling van de luchtkwaliteit.  

 
Graafseweg
 
De Ruijterstraat
 
Winselingseweg
 
Weurt
 
Beuningen
 
Energieweg
 
Kerkstraat
 

 

 

Terug naar het thema Luchtkwaliteit