Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Luchtkwaliteit

Op deze pagina vindt u de resultaten van de metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd zoals afgesproken in het Monitoringsplan 2013-2017.

Metingen
De luchtkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de concentraties stikstofdioxiden (NO2) en fijn stof  (Particulate matter, PM). Concentraties worden uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). Binnen fijn stof (PM) wordt er een onderscheid gemaakt tussen PM10 en PM2,5. De getallen staan hierbij voor de omvang ofwel diameter, in micrometer, van de fijn stof deeltjes. PM10 en PM2,5 staan zodoende voor fijn stof deeltjes met een diameter kleiner dan respectievelijk 2,5 en 10 micrometer.

Het meetnet voor stikstofdioxide bestaan uit acht meetpunten. Het meetnet voor fijn stof bestaat uit zeven meetpunten. Het 'lokale' meetnet fijn stof is een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het Rijkinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu. Klik hier voor meer informatie over het meetnet fijn stof en voor actuele meetresultaten.

Berekeningen

Jaarlijks wordt ook de luchtkwaliteit in de gehele stad doorgerekend met landelijk vastgestelde rekenmodellen, waarbij lokale verkeersgegevens en broninformatie wordt ingevoerd. In een bepaald jaar wordt medio september steeds de berekeningen openbaar over het voorafgaande jaar. De rekenresultaten zijn te zien op Milieuatlas http://opendata.nijmegen.nl/kaartviewer/index.php?Milieu

Meetpunten stikstofdioxide (NO₂)

Op de kaart zijn de meetpunten voor stikstofdioxide weergeven. In overleg met bewoners zijn enkele meetpunten voor stikstofioxide in de buurt van Energieweg en Neerbosscheweg toegevoegd en zijn enkele (sinds 2006) bestaande meetpunten elders in Nijmegen geschrapt.

Meetpunten fijn stof (PM)

Op de kaart zijn de zeven meetpunten voor fijn stof weergeven.

Meetwaarden

Gemeten jaargemiddelde fijn stof (PM10)

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM10), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2005-2015. De rode lijn is de landelijk geldende grenswaarde voor fijn stof (PM10). De grenswaarde is 32 µg/m3.

Vergroot
Meetwaarden

Gemeten jaargemiddelde fijn stof (PM2,5)

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM2,5), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2005-2015. De rode lijn is de landelijk geldende grenswaarde voor fijn stof (PM2,5). De grenswaarde is 25 µg/m3.

Vergroot
Meetwaarden

Gemeten jaargemiddelde stikstofdioxide (NO₂)

In de grafiek is de gemeten concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2018. De rode lijn geeft de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide weer, deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3.

Vergroot
Berekende waarden

Trend jaargemiddelde stikstofdioxide (NO₂) op de Energieweg

In de grafiek is de berekende concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), langs de Energieweg weergeven. De waarden van 2015 en 2020 zijn in 2010 berekende waarden ofwel prognoses. De overige waarden zijn steeds berekend terugblikkend op het betreffende jaar. De rode lijn is de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide. Deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3.

Vergroot
Meetwaarden

Gemeten concentratie stikstofdioxide (NO₂) in 2017

In de grafiek zijn de periodewaarden van de concentratie stikstofdioxide (NO₂), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), in 2016 weergeven. Het gaat hier om perioden van vier weken. De rode lijn weergeeft de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide. Deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3. Grenswaarden gelden voor jaargemiddelden en niet voor individuele periodewaarden

Vergroot