Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Trends

Deze pagina geeft u inzicht in de gevolgen van de opening van de stadsbrug de Oversteek op 23 november 2013. In het monitoringsplan 2013-2017 is afgesproken dat de ontwikkelingen in verkeer, geluidsbelasting en luchtkwaliteit zullen worden gemonitord voor de periode 2013 tot en met 2017.

De rode lijn in de trendgrafieken op deze pagina geven de afgesproken grenswaarden aan. Als de gemeten waarden structureel boven deze grenswaarden komen, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Klik hier voor het document waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Onder ‘Achtergrond’ vindt u meer informatie over de totstandkoming van deze afspraken.

Meetpunten trends Energieweg

De trendgrafieken van luchtkwaliteit en geluid zijn gebaseerd op meetpunten nabij de Energieweg 40. Op deze locatie worden al sinds 2008 gegevens verzameld. De trendgrafieken voor verkeer zijn gebaseerd op twee meetpunten op de Energieweg. Het gaat hier om een meetpunt voor verkeer richting de Oversteek en een meetpunt voor verkeer richting de Neerbosscheweg.

Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg weekdag

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen per etmaal op een weekdag, ofwel doordeweekse dag, weergeven voor de periode 2013-2016.

Vergroot
Download bronbestand
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg 08-09 uur

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen tijdens de ochtendspits (08.00-09.00) weergeven voor de periode 2013-2017.

Vergroot
Download bronbestand
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg 17-18 uur

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen tijdens de avondspits (17.00-18.00) weergeven voor de periode 2013-2017.

Vergroot
Download bronbestand
Meetwaarden

Trendgrafiek jaargemiddelde fijn stof (PM2,5) Energieweg

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM 2,5), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2013. De gebruikte grenswaarde is 25 ug/m3. Deze komt overeen met de wettelijk vastgestelde grenswaarde. Lokaal en landelijk is er discussie geweest deze grenswaarde te verlagen naar 20 ug/m3 jaargemiddeld, maar hierover zijn nog geen besluiten genomen.

Vergroot
Meetwaarden

Trendgrafiek jaargemiddelde fijn stof (PM10) Energieweg

In de grafiek is de concentratie fijn stof (PM10), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2005-2013. De gebruikte grenswaarde voor fijn stof (PM10) is 32,5 ug/m3. Deze grenswaarde ligt lager dan de wettelijk vastgelegde grenswaarde van 40 µg/m³.

Vergroot
Meetwaarden

Trendgrafiek gemeten jaargemiddelden stikstofdioxide (NO₂) Energieweg

In de grafiek is de concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2015. De afgesproken grenswaarde bedraagt 38 µg/m³. Deze grenswaarde ligt lager dan de landelijke grenswaarde van 40 µg/m³.

Vergroot